Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu

Obchodné podmienky elektronického obchodu

A. Úvod

Prevádzkovateľ elektronického obchodu Continental Business Services – cestovná agentúra (ďalej len CBS) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP).

Cbs sprostredkúva ku predávaným zájazdom komplexné cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou.

Obchodné podmienky elektronického obchodu Cbs upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a Cbs pri objednaní zájazdu.

B. Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK a ak dostatočne špecifikuje požadovaný zájazd (uvádza najmä destináciu, termín, hotel, doprava, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický alebo faxový kontakt na objednávateľa). Za objednávku sa považuje aj doplnená zmluva o obstaraní zájazdu potvrdená objednávateľom, ak jej nepredchádzal návrh, zo strany Cbs, na uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu podpísaný Cbs. Za novú objednávku sa považuje aj návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu vypracovaný Cbs sprístupnený zákazníkovi, ktorý zákazník zmenil, upravil alebo doplnil, pričom pôvodný návrh zmluvy stráca platnosť bez ohľadu na to, či zákazník splnil podmienky pre jej uzavretie.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti Cbs neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka. Ak takýto pokyn zákazník nedal Cbs potvrdzuje príjem objednávky na spracovanie spôsobom akým obdržal objednávku. Cbs neplatné objednávky nevybavuje.

Spracovanie objednávky – prijaté objednávky Cbs spracúva v pracovnej dobe v nasledovnom v časovom slede v akom boli doručené. Na základe platnej objednávky Cbs uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu Cbs kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. V prípade, že Cbs nebude ani pri opakovanej snahe úspešné o kontakt so zákazníkom bude považovať objednávku za vybavenú.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – ak si zákazník praje uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu Cbs mu vyhotoví a sprístupní písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu.

Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu Cbs sprístupnil vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, ako mu ho vygeneroval objednávkový systém alebo aký obdržal od Cbs e-mailom.

Za prijatie návrhu zákazníkom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd včítane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet Cbs alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet Cbs alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty zákazníka. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka po uplynutí jeho platnosti sa považuje, za novú objednávku zákazníka, ktorú Cbs bez odkladu v skrátenej procedúre potvrdí v prípade, že takýto zájazd bez zmeny je možné potvrdiť.

Potvrdenie spracovania zmluvy – Cbs písomne potvrdí zákazníkovi spracovanie zmluvy zaslaním potvrdenej Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistky.

Ukončenie zmluvy – platnosť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu môže zákazník ukončiť podľa Všeobecných zmluvných podmienok prináležiacich ku zakúpenému zájazdu.

Zákazník splnomocňuje Cbs stornovať zájazd (v zmysle VZP upravujúcich stornovaný zájazd), ktorý hradí zákazník viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak zákazník nereaguje na výzvu o úhradu doplatku zájazdu a uhradená záloha nepostačuje na pokrytie prípadných storno poplatkov zájazdu. Cbs nie je povinný úvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo Cbs požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov CK na základe Všeobecných zmluvných podmienok CK týmto nie je dotknuté.

C. Zákaznícky servis

Cbs zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

Cbs v rámci zákazníckeho servisu komunikuje so zákazníkom písomne spôsobom akým poslala zákazníkovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať Cbs o novom kontakte.

D. Osobné údaje

Cbs získava osobné údaje zákazníkov s jeho súhlasom výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. Cbs poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.

Cbs archivuje elektronické dokumenty obsahujúce osobné údaje zákazníka v rozsahu Zmluvy o obstaraní zájazdu, dokladov o úhrade, Poistnej zmluvy, elektronickej komunikácie a podobne s ohľadom na ich bezpečnosť. Tieto dokumenty Cbs zničí po uplynutí zákonnej lehoty vyžadovanej pre archiváciu účtovných dokladov.

Cbs spracováva a uchováva v informačnom systéme získané osobné údaje na vlastné obchodné účely v rozsahu priezviska objednávateľa, e-mailovej adresy a telefonického kontaktu. Získané osobné údaje nad tento rámec Cbs v informačnom systéme zlikviduje najneskôr do 12 mesiacov od ich získania. Zákazník zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť osobných údajov.

E. Reklamačný poriadok

Reklamácie služieb poskytnutých Cbs je možné písomne alebo osobne v prevádzkach Cbs. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu poskytol, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie Cbs potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Ostatné reklamácie rieši vedúci prevádzky prípadne konateľ Cbs a najneskôr do 30 dní zašle zákazníkovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. Cbs nie je oprávnený vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK.

Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

F. Platobné informácie

Cbs prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:

  • Vkladom hotovosti na účet Cbs s.r.o.
  • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet Cbs s.r.o. prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
  • Zaťažením platobnej karty VISA, VISA elektron, Maestro / Master Card, Diners Club

Identifikačné údaje platby:

  • Variabilný symbol: číslo objednávky
  • Konštantný symbol: 0308
  • Príjemca platby/názov účtu: Cbs s.r.o.

Bankové spojenie pre tuzemskú platbu:

  • SK66 0200 0000 0021 2138 8856 - SUBASKBX | 2121388856/0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.

G. Cestovné poistenie

Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne so zájazdom. Zájazd možno obstarať aj bez cestovného poistenia.

H.

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s